ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสังคม ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ (Excellent School for Science, Technology, and Social Innovation via Learning Innovations)

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ภาษา และสุนทรียภาพ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและปัญญาปฏิบัติกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสาธารณะ และทักษะชีวิต ด้วยกระบวนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โลกทัศน์ จิตสำนึกพลเมือง และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. เป็นแหล่งพัฒนานวัตกรรมสังคม นวัตกรรมการเรียนรู้ ที่สามารถเป็นต้นแบบได้ และเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย