ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

ปรัชญา/วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ค่านิยม

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสังคม ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ (Excellent School for Science, Technology, and Social Innovation via Learning Innovations)

อัตลักษณ์ (Identity)

ส.มทษ SMART เก่ง ดี และมีความสุข

พันธกิจ (Mission)

  • พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ภาษา และสุนทรียภาพ
  • พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและปัญญาปฏิบัติกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสาธารณะ และทักษะชีวิต ด้วยกระบวนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
  • พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โลกทัศน์ จิตสำนึกพลเมือง และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  • เป็นแหล่งพัฒนานวัตกรรมสังคม นวัตกรรมการเรียนรู้ ที่สามารถเป็นต้นแบบได้ และเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย

ค่านิยม STSU

S = Scientific Mind
- ใฝ่เรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ และคิดเป็นระบบ
- รอบคอบ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด
- ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
T = Teamwork
- มีเป้าหมายเดียวกัน มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจให้บรรลุเป้าหมาย
- มีระบบการทํางานชัดเจน ทุกคนรู้หน้าที่ ปฏิบัติภารกิจให้ดีที่สุด
- สามัคคี ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูล ผลักดันกันและกัน
- ชื่นชมความสําเร็จร่วมกัน ร่วมภาคภูมิใจด้วยกัน
S = Social Responsibility
- มีจิตสาธารณะ
- แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้สู่สังคม
- บ่มเพาะคนดีสู่สังคม
U = Unity
- มีความรักและสํานึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน
- ผลักดันโรงเรียนสู่เป้าหมายร่วม
- ร่วมกันทํางานด้วยความเต็มใจ เสียสละ อดทน