ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์องค์ความรู้วิชาชีพครูบนฐานพหุสังคม

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต มีอัตลักษณ์ สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคม และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.  จัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมมืออาชีพ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ภาคใต้ มีความคิดสร้างสรรค์ ทันต่อเทคโนโลยี และภาษา
3. วิจัย และพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง รัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการผลิตครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล