ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


มาร์ช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ทำนอง ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
เนื้อเพลง ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ, อาจารย์รัชกฤต ภาณุอัครโชค
เรียบเรียงดนตรี อาจารย์รัชกฤต ภาณุอัครโชค

ทักษิณถิ่นงาม ปาริชาติเทาฟ้า เกรียง ไกร มุ่งมั่นเป็น ผู้เชี่ยวชาญ ความรู้....ศรัทธา
นำปัญญาจริยธรรม พร้อมนำ พัฒนา ดำรงปรัชญา ด้วยใจซื่อตรง

สาธิตคือเมือง การเรียนรู้ แหล่ง คิด วิจัย มุ่งสร้างสรรค์ พัฒนา นวัตกรรม
ร่วมปลูกฝัง ให้เป็นผู้นำ คิด บูรณาการ รวมเป็นศูนย์กลาง เลิศล้ำ ด้านวิชาการ

* ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เป็นผู้นำ นำพา ก้าวสู่จุดหมาย ด้วย ความ มั่น คง
มีเกียรติศักดิ์ศรี เป็นผู้รู้ เชี่ยวชาญ โดยตรง เด่นทะนงแกร่งวิชาการ อย่างยั่งยืน

** เราคือเลือด สาธิต เทา ฟ้า เกรียงไกร รักในความ สามัคคี เสียสละ อดทน
จิตเข้มแข็ง มีพลัง มุ่ง มั่น พัฒนาตน สู่สากล ล้ำหน้า ด้านวิชาการ