ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


Free Bootstrap Template by uicookes.com

จุดเน้นการจัดการเรียนการสอน

ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 : เน้นการค้นหาหรือหาความถนัดของนักเรียนแต่ละคน แล้วดำเนินการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรในรูปแบบของ Active Learning ผนวกกับการพัฒนาทักษะทางด้าน Soft Skill ประกอบด้วย : การสื่อสาร (C1), การทำงานแบบร่วมมือกัน (C2), การคิดวิเคราะห์ (C3) และ การคิดสร้างสรรค์ (C4)

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนเหมือนกัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เริ่มเลือกรายวิชาที่สนใจ และ ทำ 1 โครงงาน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เลือกเรียนเฉพาะตามแนวทางที่สนใจ โดยผ่านทางกิจกรรมหรือผ่านชมรมต่าง ๆ ดังนี้
1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. กีฬา
3. ศิลปะ
4. ดนตรี
5. ภาษาที่สาม
6. ค่ายอาสาสมัคร หรือ จิตอาสา

Free Bootstrap Template by uicookes.com

ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 : เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ (STEM) เข้าใจในตรรกะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนเหมือนกัน ยกเว้นหลักสูตร วมว. ที่จะเป็นไปตามมาตรฐานของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียนเน้นตามแผนการเรียน เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และทำ 1 โครงงาน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทบทวนและเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา