ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

Free Bootstrap Template by uicookes.com

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ (ส.มทษ)

เพื่อผลิตนักเรียนที่มีคุณลักษณะสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาชาติปี พ.ศ. 2561 ที่เน้นคุณลักษณะพลเมืองไทยที่ดีและประชาคมของโลกในศตวรรษที่ 21 อันจะทำให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณลักษณะ : ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ พลเมืองที่เข้มแข็ง
เพื่อเป็นแหล่ง ศึกษา วิจัย และพัฒนา เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียน และสาขาวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการการศึกษาแก่สังคมในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง
เพื่อเสริมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณในการธำรงรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงของมหาวิทยาลัย