ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

10 ม.ค. 2567 (ดู 43 ครั้ง)

บรรยากาศ การจัดติว O-NET ในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนในระดับชั้น ม.3 ณ ห้อง MF1200

วันที่ 9 มกราคม 2567

อ่านต่อ

10 ม.ค. 2567 (ดู 60 ครั้ง)

บรรยากาศกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย 4 (ท22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พูดสื่อสารการค้นคว้า ในหัวข้อการพูดในโอกาสต่าง ๆ

วันที่ 3-10 มกราคม 2567

อ่านต่อ

5 ม.ค. 2567 (ดู 74 ครั้ง)

บรรยากาศการจัดการเรียนรู้รายวิชา ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ม.ต้น ผลงานนักเรียนและการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์

วันที่ 5 มกราคม 2567

อ่านต่อ

6 ม.ค. 2567 (ดู 314 ครั้ง)

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 และนักเรียนทดสอบวัดความรู้ (Pretest) ระดับชั้น ป.5 และ ม.2

วันที่ 6 มกราคม 2567

อ่านต่อ

3 ม.ค. 2567 (ดู 64 ครั้ง)

บรรยากาศการนำเสนอโครงร่างโครงงาน STEM ในรายวิชา STEM 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 3 มกราคม 2567

อ่านต่อ

3 ม.ค. 2567 (ดู 69 ครั้ง)

บรรยากาศการเรียนจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 3 มกราคม 2567

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 7