ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

6 ก.ค. 2566 (ดู 120 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการสาธิต 5 ส. เปิดหอสัมพันธ์ ณ หอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

อ่านต่อ

8 ก.ค. 2566 (ดู 49 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการ Math camp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้อง วสก 4301 ห้อง MF1200 และ บริเวณลานอเนกประสงค์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

อ่านต่อ

8 ก.ค. 2566 (ดู 52 ครั้ง)

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรม Southeast Asian Studies Camp ครั้งที่ 4 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสงขลา

วันที่ 8 – 10 กรกฏาคม 2566

อ่านต่อ

8 ก.ค. 2566 (ดู 66 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรม TINKERCAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

อ่านต่อ

8 ก.ค. 2566 (ดู 75 ครั้ง)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม TCAS Coaching 67 โค้ชให้ติด TCAS67 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ ห้อง MF3200

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

อ่านต่อ

5 ก.ค. 2566 (ดู 53 ครั้ง)

ผู้บริหาร ครู และสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการเยาวชนพลังร่วมและแนวร่วมจัดการน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก ณ ห้อง MF1200 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 23