ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国

filter ภาพข่าวกิจกรรม

30 ต.ค. 2566 (ดู 75 ครั้ง)

นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

อ่านต่อ

16 ต.ค. 2566 (ดู 125 ครั้ง)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและบูรณาการการเรียนรู้

วันที่ 16-21 ตุลาคม 2566

อ่านต่อ

16 ต.ค. 2566 (ดู 100 ครั้ง)

คณะครูและบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน

16-21 ตุลาคม 2566

อ่านต่อ

18 ต.ค. 2566 (ดู 85 ครั้ง)

ผู้บริหารและบุคลากร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนรู้ในด้านการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมชมอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

18 ตุลาคม 2566

อ่านต่อ

17 ต.ค. 2566 (ดู 67 ครั้ง)

ผู้บริหารและบุคลากร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องของหลักสูตร การพัฒนานักเรียน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วันที่ 17 ตุลาคม 2566

อ่านต่อ

16 ต.ค. 2566 (ดู 80 ครั้ง)

ผู้บริหารและบุคลากร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ด้านการบริหารจัดการ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล และงานพัฒนานักเรียน ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566

อ่านต่อ

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 15