ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ได้เดินทางมอบกระเช้าแทนคำขอบคุณและ สวัสดีปีใหม่ รวมถึงหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการโรงเรียน กับหน่วยงานต่างๆ
ประกาศวันที่ 28 ธ.ค. 2564     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 102 ครั้ง


ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการพร้อมบุคลากรสายสนับสนุน เป็นตัวแทน รศ.ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เดินทางมอบกระเช้าแทนคำขอบคุณและ สวัสดีปีใหม่ รวมถึงหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการโรงเรียน จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารคณะต่างๆ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนสาธิตฯ เป็นอย่างดีเสมอมา
หน่วยงานภายนอก
1. คุณสุพัฒน์ ธรรมเพชร (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
2. คุณสานันท์ สุพรรณชนะบุรี  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วรัญ  ตันชัยสวัสดิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ชิตตระการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
5. คุณสุชาติ สุขะพันธ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์)

หน่วยงานภายใน
1. รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์ (รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา)
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (รองอธิการบดี  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)
3. รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล (รองอธิการบดี  ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)
4. อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ (รองอธิการบดี  ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์)
6. อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา (คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี (คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน)
10. รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ พีรวุฒิ  (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ (รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร)
13. นางจันทิมา  คงคาลัย (หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน)
14. นายนิพนธ์  อินทร์ทอง (หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง)

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล