ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดค่าย “วิทยาศาสตร์สุขภาพ” ส่งเสริมสมรรถนะนวัตกรรม และเป็นเวทีค้นหาตัวตนของนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.5
ประกาศวันที่ 15 มิ.ย. 2567     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย กรกฎ เพชรทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน (ประชาสัมพันธ์)
จำนวนการรับชม 12 ครั้ง


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางด้าน “วิทยาศาสตร์สุขภาพ” ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก้ปัญหาผ่านกระบวนการ และกิจกรรมจัดการเรียนรู้จากการเข้าค่าย “วิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ตรงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์ รวมถึงเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้สามารถแก้ปัญหาปรับตัว และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล

"ส.มทษ SMART เก่ง ดี และมีความสุข"

#สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ #satittsu #มหาวิทยาลัยทักษิณ #WeTSU

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล