ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ยกทัพ ม.5 สาธิต ม.ทักษิณ บุก Lab ปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจคิดโจทย์หัวข้อโครงงาน พร้อมแนะนำหลักสูตร
ประกาศวันที่ 14 มิ.ย. 2567     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย กรกฎ เพชรทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน (ประชาสัมพันธ์)
จำนวนการรับชม 11 ครั้ง


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าไปศึกษาดูงาน Lab ปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์จากทั้ง 3 หลักสูตรร่วมต้อนรับ และพานักเรียนชม Lab ปฏิบัติการต่าง ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมยางทางการแพทย์ Lab ปฏิบัติการของหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และ Lab ปฏิบัติการของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล โดยกิจกรรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการคิดโจทย์หัวข้อโครงงาน พร้อมแนะนำหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคต

"ส.มทษ SMART เก่ง ดี และมีความสุข"=

#สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ #satittsu #มหาวิทยาลัยทักษิณ #WeTSU

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล