ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดเสริมสมรรถนะนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้นักเรียน ม.5 ผ่านรายวิชาโครงงาน STEM 1
ประกาศวันที่ 14 มิ.ย. 2567     ภาพข่าวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     โพสต์โดย กรกฎ เพชรทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน (ประชาสัมพันธ์)
จำนวนการรับชม 11 ครั้ง


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดเสริมสมรรถนะนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีนางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท บรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ และนางสาวเสาวภา เพ็ชรรัตน์ บรรณารักษ์ จากสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็นวิทยากรอบรม ในหัวข้อ "การใช้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศและเทคนิคการสืบค้นขั้นสูงเพื่อการวิจัย" เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนในการพัฒนาสมรรถนะนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสู่สากล โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 วัน ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 11.00 น. และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 8.00 - 9.20 น. รวมทั้งหมดจำนวน 45 คน โดยมี อ.ดร.ภรพนา บัวเพชร์ อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง ครูสมศักดิ์ เส้งนุ้ย และครูเสกข์ หาญดี เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา

"ส.มทษ SMART เก่ง ดี และมีความสุข"

#สาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ #satittsu #มหาวิทยาลัยทักษิณ #WeTSU

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล