ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 พิธีแต่งตั้งและแสดงสัตย์ปฏิญาณสภานักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม
ประกาศวันที่ 28 ก.พ. 2567     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 161 ครั้ง


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดพิธีแต่งตั้งและแสดงสัตย์ปฏิญาณ สภานักเรียนปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม มอบเกียรติบัตรแก่สภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 กล่าวแสดงความยินดี ให้กำลังใจ และแนะนำข้อปฏิบัติในการทำงาน 

ในการนี้ นางสาวณิชานาฎ ทองอุบล ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ได้กล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง งานสภาฯ สู่สาธิตที่อยากเห็น ถัดมาเป็นพิธีแต่งตั้งสภานักเรียน โดยประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ส่งต่อตราโรงเรียน ธงโรงเรียน และตราสภานักเรียน ให้แก่ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนผ่านจากสภานักเรียนรุ่นปัจจุบันสู่สภานักเรียนรุ่นใหม่ ต่อจากนั้นประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2567 นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณสภานักเรียน และร่วมร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภานักเรียนเห็นถึงคุณค่าของการได้มาซึ่งตำแหน่งที่สมาชิกในโรงเรียนเห็นชอบและยอมรับ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนผ่านและส่งต่องานสภานักเรียนจากรุ่นสู่รุ่น

สภานักเรียนปีการศึกษา 2567 มีสมาชิกทั้ง 22 คน ดังนี้
1. นางสาวภูริตา รัตนบัลดาล    ประธานสภานักเรียน
2. นางสาวสปัณณา ภู่เจริญลาภธาดากุล    รองประธานสภานักเรียน กลุ่มงานวิชาการ กิจการ และกิจกรรม
3. นางสาวปิยนันท์ เดโช    รองประธานสภานักเรียน กลุ่มงานทั่วไปและงบประมาณ
4. นายรัชชานนท์ ยอดราช    งานวิชาการ
5. นางสาวปัณฏา วีรประเสริฐสกุล    งานประเมินผล
6. นางสาวชยกร ชูจินดา    งานกิจกรรมและพัฒนานักเรียน ม.ต้น
7. นางสาวเขมจิรา หนูสังข์    งานกิจกรรมและพัฒนานักเรียน ม.ปลาย
8. นางสาวจิรสุตา แป้นโคตร    งานระเบียบวินัย ความประพฤติ คุณธรรม และร้องทุกข์
9. นางสาวพิมนรา ส่งศรี    งานหอพัก
10. นายกาจพล แก้วไฟ    งานกีฬาและนันทนาการ
11. นางสาวพิมลภัส ทองสม        งานเครือข่ายและสัมพันธ์ชุมชน
12. นางสาวณัฐนันท์ นำจันทร์    งานนโยบายและแผน
13. นางสาวสมิตานันท์ เจ๊ะนี    งานงบประมาณ 
14. นางสาววรนิษฐา ชูเพชร    งานงบประมาณ
15. นางสาวชุติมา ด้วงช่วย    งานพัสดุและครุภัณฑ์
16. นางสาวลิลิตภัทร นุ้ยสี    งานประชาสัมพันธ์
17. นางสาวรุ่งไพลิน อินทรพันธ์    งานประชาสัมพันธ์ 
18. นางสาวพลอยวรินทร์ ทองแคล้ว    งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
19. นายมงคล สุขสวัสดิ์    งานเทคโนโลยี สารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์
20. นายปิติกร มากช่วย    งานเทคโนโลยี สารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ 
21. นายสุรีชา กรดสุวรรณ    งานปฏิคม และสวัสดิการ
22. นางสาวปภัชญา บุตรจีน    เลขานุการและงานสารบรรณ

โดยมีครูที่ปรึกษาสภานักเรียน 2 คนคือครูศิริชัย ไหมด้วง และครูกฤตนันท์ นวลแก้ว

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล