ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ ประจำปีการศึกษา 2/2566
ประกาศวันที่ 22 ก.พ. 2567     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 95 ครั้ง


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ กิจกรรมการแสดงผลงานชุมนุมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เป็นผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งนักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน

ชุมนุมที่จัดประกอบด้วย

 • ชุมนุม เปตอง รับผิดชอบโดย นางสาวสลิลทิพย์ ศรีเงิน    
 • ชุมนุม ROBOTIC รับผิดชอบโดย นางสาววราลักษณ์ รัฐจักร นายอนุสรณ์ เขียวทอง
 • ชุมนุม GLOBE S.TSU รับผิดชอบโดย นายทวีสิน จิระนนทกร นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์เกตุ
 • ชุมนุม A-MATH รับผิดชอบโดย นางสาวปริญา โต๊ะขวัญ
 • ชุมนุม นักพูดรุ่นเยาว์ รับผิดชอบโดย นางสาวมนฤดี ดำเอี่ยม
 • ชุมนุม เล่าประสบการณ์ผ่านรูปภาพ รับผิดชอบโดย นายศิริชัย ไหมด้วง นางสาวกนกณิศา เรืองวุฒิ
 • ชุมนุม FUN WITH NETFLIX รับผิดชอบโดย นางสาวณัฐณิชา วังบุญคง นางสาวกชกร ชูสุข
 • ชุมนุม SCI-FI (ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์) รับผิดชอบโดย นางสาวฟาฏิมะฮ์ ตอฮาและนายสมศักดิ์ เส้งนุ้ย
 • ชุมนุม HANDMADE รับผิดชอบโดย นายวีระศักดิ์ มะลิทอง
 • ชุมนุม ศิลป์สร้างสรรค์ รับผิดชอบโดย นางสาวพิมประภา เจ้ยแก้ว
 • ชุมนุม บ้านขนมไทย รับผิดชอบโดย นายณัศรุฒน์ หลีหนุด นางสาวอรพิน เรืองยิ่ง
 • ชุมนุม DANCE and Sing Fever รับผิดชอบโดย นายพิชชากร ตะนุสะ นางสาวสายฝน เกื้อนุ้ย
 • ชุมนุม ดนตรี รับผิดชอบโดย นายศักสุดา แสงมณี
 • ชุมนุม กีฬาเพื่อสุขภาพ รับผิดชอบโดย Miss Natasha Louise Mann นางสาวกรรยุบล คงสงด้วง
 • ชุมนุม ฟุตซอล รับผิดชอบโดย นายกฤตนันท์ นวลแก้ว
 • ชุมนุม วัยรุ่นพันล้าน ( Business & Finance For Student) รับผิดชอบโดย นายธวัชชัย เรืองวุฒิ (นักเรียน)
 • ชุมนุม RICHMOND CLUB รับผิดชอบโดย นางสาวปุณยนุช รัตนบุรี (นักเรียน) นางสาววรรณพัชร ชูทอง (ครูที่ปรึกษา)
 • ชุมนุม บอร์ดเกมส์ (Board Game) รับผิดชอบโดย นางเสาวภา เพ็ชรรัตน์ และนางปิติมา แก้วเขียว (บรรณารักษ์)
 • ชุมนุม Cross Word รับผิดชอบโดย นางเสาวภา เพ็ชรรัตน์ และนางปิติมา แก้วเขียว (บรรณารักษ์)
 • ชุมนุม คาเฟ่เพื่อการศึกษาต่อ รับผิดชอบโดย นางสาวธันญ์ขวัญ ด้วงคง (นักเรียน) วรรณพัชร ชูทอง    
 • ชุมนุม Chinese Club รับผิดชอบโดย Mr. Lei Yutian and Mr. Chen Hao
 • ชุมนุม Foreign Language Club (English) รับผิดชอบโดย Mr. Elvis Kioria Ndungu
 • ชุมนุม TSU Lib Virtual Studio รับผิดชอบโดย นางเสาวภา เพ็ชรรัตน์ และนายดนัย ทองเต็ม (นักวิชาการ)

โครงการตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ ประจำปีการศึกษา 2/2566

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล