ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับรายวิชา ส23141 เศรษฐศาสตร์ 3 จัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดสหกรณ์ ครั้งที่ 1
ประกาศวันที่ 20 ก.พ. 2567     ภาพข่าวกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 64 ครั้ง


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 – 16.30 น. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับรายวิชา ส23141 เศรษฐศาสตร์ 3 จัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดสหกรณ์ ครั้งที่ 1 โดยมีคุณครูณัศรุฒน์ หลีหนุด และคุณครูก้องตะวัน บุญแก้ว ครูผู้สอนประจำรายวิชาเป็นผู้จัดกิจกรรม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 89 คน เป็นผู้ประกอบรุ่นเยาว์ในการจัดนิทรรศการร้านค้า จำนวน 7 รูปแบบ โดยใช้เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐพัฒนา เรื่อง ความสัมพันธ์ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการจัดนิทรรศการ (Exhibitions) ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้านการจัดนิทรรศการสหกรณ์แต่ละประเภทและส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดนิทรรศการและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการตามประเภทสหกรณ์ กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้เกิดองค์ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดประสบการณ์และทักษะการประกอบอาชีพในอนาคตและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข อีกทั้งครูผู้สอนตะหนักเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีความสุข บนฐาน อัตลักษณ์โรงเรียน ส.มทษ SMART เก่งดีและมีความสุข 
 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล