ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 บรรยากาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศวันที่ 17 ก.พ. 2567     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 168 ครั้ง


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ขอนำภาพบรรยากาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้งสองระดับชั้น กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง MF2200 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานทั้งในส่วนงานวิชาการ  งานหอพักและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน รวมถึงการแนะนำระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน นอกจากนี้มีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนรอบ Pretest นักเรียนที่ได้ลำดับ 1-10 ระดับชั้น ป.5 และ ม.2 จำนวน 20 คน การมอบทุนการศึกษานักเรียนโครงการเพชรทักษิณจากร้านสมบูรณ์เครื่องเขียน จำนวน 4 รางวัล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 สำหรับการเข้าศึกษา ณ สถานศึกษาแห่งนี้ด้วย

นักเรียนรอบ Pretest นักเรียนที่ได้ลำดับ 1-10 ระดับชั้น ป.5 มีดังนี้
1. เด็กชายชินวิช พิทักษ์ (โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์)
2. เด็กชายปัณณ์ปฏิพัทธ์ บุตตะจีน (โรงเรียนรัตนศึกษา)
3. เด็กหญิงธิตา หน้องมา (โรงเรียนอนุบาลพัทลุง)
4. เด็กชายปรีชาลักษณ์ รัตนะ (โรงเรียนรัตนศึกษา)
5. เด็กหญิงธันยพร มณีฉาย (โรงเรียนรัตนศึกษา)
6. เด็กหญิงณิชนันทน์ เทพทุ่งหลวง (โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก)
7. เด็กชายอาชัญตยธร ทรงเจริญ (โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์)
8. เด็กหญิงแวฮาซานี เจ๊ะกา (โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส)
9. เด็กชายอัชวิน กิตติพลจักร (โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก)
10. เด็กหญิงพัชรพร พงษา (โรงเรียนบูรณะรำลึก)

นักเรียนรอบ Pretest นักเรียนที่ได้ลำดับ 1-10 ระดับชั้น ม.2 มีดังนี้
1. เด็กหญิงพิชญนาฎ ทุมเพ็ญ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม)
2. เด็กชายจันทกร ศรีชู (โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช)
3. เด็กชายศิรชัช จงหวัง (โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง)
4. เด็กชายปุณพจน์ เจ้ยแก้ว (โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง)
5. เด็กหญิงพิชญธิดา คงนุ่ม (โรงเรียนพลวิทยา)
6. เด็กหญิงเกียรติญารักษ์ เจริญผล (โรงเรียนพัทลุง)
7. เด็กชายจอมพล ริยาพันธ์ (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
8. เด็กชายภูวนัย เอียดดำ (โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร)
9. เด็กหญิงเข็มเพชร ช่างเรือ (โรงเรียนสภาราชินีตรัง)
10. เด็กหญิงอัลนัจมี บาแม (โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี))

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล