ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ค่ายวิทยาศาสตร์ S.TSU Young Scientists Camp 2024 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประกาศวันที่ 29 ม.ค. 2567     ภาพข่าวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 145 ครั้ง


ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม พ.ศ. 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์  “S.TSU Young Scientist Camp 2024” (อบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมี และชีววิทยา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาผ่านการฝึกปฏิบัติจริง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ดังนี้

  • วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ในปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เกี่ยวกับระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด และหมู่เลือด ผ่านการปฏิบัติจริง โดยมี ดร. ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว , ดร. อัคนี ผิวหอม สาขาวิชาชีววิทยา นางสาวสาคร คงสุด และนางสาวสุพัฒตรา เก้าศรีสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ 
  • วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567 นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ในปฏิบัติการการแยกสารอินทรีย์ผสม เรื่อง การตกผลึก และการแยกสารด้วยการกลั่นแบบธรรมดาและลำดับส่วน โดยมี รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย และ ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ สาขาวิชาเคมี  นางสาวนุรียา บินต่วน นางสาวเรณู สีใหม่ นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี และนิสิตปริญญาโท จากคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ 

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมี อาจารย์ ดร.ภรพณา บัวเพชร์ ครู และบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้ควบคุม ดูแล ตลอดทั้งกิจกรรม
 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล