ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วม กิจกรรม ออกปาก กินวาน สืบสานวิถีชาวนา เก็บเกี่ยวข้าวบริเวณทุ่งนาทองสีเหลืองส่องอร่าม ข้างตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศวันที่ 27 ม.ค. 2567     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 60 ครั้ง


วันที่ 27 ม.ค. 2567 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เข้าร่วม กิจกรรม "ออกปาก กินวาน สืบสานวิถีชาวนา" เก็บเกี่ยวข้าวบริเวณทุ่งนาทองสีเหลืองส่องอร่าม ข้างตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กิจกรรมครั้งนี้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมาร่วมเกี่ยวข้าวร่วมกับชุมชน น้อง ๆ นิสิต และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต ฝ่ายมัธยม เป็นการสร้างพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) ด้านการเกษตรที่นำเอาความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นผสนผสานกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างความสนุกสนาน รอยยิ้ม และพลังความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

ออกปาก และ กินวานคืออะไร

“ออกปาก” เป็นธรรมเนียมที่แสดงออกถึงความมีน้ำใจ การขอความช่วยเหลือหรือไหว้วาน ส่วนคำว่า “กินวาน” คำนี้มีความหมายว่า กินเลี้ยงงานลงแขกทำงาน เช่น เก็บข้าว ถางป่า หามเริน เจ้างานจะต้องไหว้วานเพื่อนบ้านให้มาช่วยงาน เรียกว่า ออกปาก หรือ ออกปากกินวาน

กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการกับการขับเคลื่อนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และ หน่วย บพท. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง อำเภอป่าพะยอม สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านพร้าว ในการส่งเสริมให้ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ทำการเกษตรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยจำนวน 20 ครัวเรือนเพื่อสร้างแหล่งอาหารด้านการเกษตร พัฒนาทุนด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนได้ โดยใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 3 ไร่ สำหรับการทำนาและอีก 5 ไร่สำหรับการทำเกษตรแปลงใหญ่ 

ขอขอบคุณข่าว : TSU News ข่าวมหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล