ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 2 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ Robomaster Ep Core ระดับชิงชนะเลิศภูมิภาค ภาคใต้ ประจำปี 2567
ประกาศวันที่ 24 ม.ค. 2567     ภาพข่าวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 92 ครั้ง


วันที่ 24 - 26 มกราคม 2567 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จำนวน 2 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ Robomaster Ep Core ระดับชิงชนะเลิศภูมิภาค ภาคใต้ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพในฐานะผู้นำแห่งอนาคต เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุม RoboMaster และการทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ และ วันที่ 26 มกราคม 2567 จะเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วย Ro boMaster การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ ประกอบไปด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนทีมที่เข้าร่วม 15 ทีม และระดับอุดมศึกษา มีจำนวนทีมที่เข้าร่วม 13 ทีม รวมทั้งสิ้น 28 ทีม แต่ระดับจะได้รับรางวัล ดังนี้ ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  รองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท และทีมเข้าร่วมทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วย RoboMaster ในการเข้าร่วมเข้าครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ จากจำนวนทีมทั้งหมด 16 ทีม

1.ได้รับรางวัลชมเชย  ทีม Apollo S.TSU ลำดับที่ 6 
นายกวิน แก้วเนิน ม.4/2 
นายธีทัต จงเจริญ ม.4/2 
นายณฐกร ขุนพิบาล ม.4/2 

2.ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน ทีม Areas Robotic ลำดับที่ 16 
นายณัฐดนัย เจ้ยแก้ว ม.3/3
นายพีรพัฒน์ เมืองแก้ว ม.3/3 
นางสาวกวิสรา หนูวงศ์ ม.3/2 

ครูวราลักษณ์ รัฐจักร และครูอนุสรณ์ เขียวทอง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ควบคุมดูแลฝึกซ้อม

ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติม งานสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล