ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการการเรียนรู้ต้นแบบการสอน Open Approach
ประกาศวันที่ 25 ม.ค. 2567     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 84 ครั้ง


วันที่ 25 มกราคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการ “การเรียนรู้ต้นแบบการสอน Open Approach” เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน เป็นแนวการสอนเพื่อเสริมศักยภาพและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน การทำงานเป็นทีม และเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้สอนในการสอนและจัดทำแผนการสอนที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขให้กับผู้เรียน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรดังนี้ 
1. นางคณิตตา นวสันชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คุณครูโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์  จังหวัดสงขลา
2. นายธีรวัฒน์ ทองเสนอ ครูขวัญศิษย์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คุณครูโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์  จังหวัดสงขลา
3. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติม : อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล