ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรมให้ความรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง LGBTQ ความหลากหลายทางเพศ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม
ประกาศวันที่ 23 ม.ค. 2567     ภาพข่าวกลุ่มสาระสุนทรียภาพและทักษะชีวิต     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 74 ครั้ง


วันที่ 23 มกราคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ31203 ร่วมกับสาขาพลศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง LGBTQ ความหลากหลายทางเพศ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ ปิโยรส ปุยชุมพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีเนื้อหาดังนี้
1. เพศวิถี
2.อัตลักษณ์ทางเพศ
3. แนวทางการปฏิบัติตนต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล