ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการ S.TSU ROBOTIC AND VOTECH COMPETITION ครั้งที่ 2
ประกาศวันที่ 16 ม.ค. 2567     ภาพข่าวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 105 ครั้ง


ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการ S.TSU ROBOTIC AND VOTECH COMPETITION ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหุ่นยนต์มาเป็นสื่อและเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering )  และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computational technology) มาบูรณาการกับสาระวิชาอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยหุ่นยนต์ โดยมีรูปแบบกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • อบรมหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน LEGO Mindstorm EV3 / RoboMaster EP Core
 • อบรมการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว MICROCONTROLLER
 • แข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ระดับชั้น ม.ต้น

กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับ ม.ต้น และ ม.ปลายสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ควบคุมการดูแลโดย ครูวราลักษณ์ รัฐจักร และ ครูอนุสรณ์ เขียวทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายวิชาคอมพิวเตอร์)
ผลแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ระดับชั้น ม.ต้น มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มบรรลัยการช่าง

 • เด็กชายสรร อินอากรณ์ ม.1/3
 • เด็กชายปุญญพัฒน์  ผุดปลอด ม.1/3
 • เด็กชายกันต์ธีร์ โอภิธากรณ์ ม.1/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มเจ๊มุกอย่าวีน

 • เด็กชายชยพล  กรรณาลา ม.1/3
 • เด็กชายธวัลกร  ดำช่วย ม.1/3
 • เด็กชายอลิตา สุวรรณะ ม.1/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มบรรลัย Lego

 • เด็กชายแทนคุณ ใยทอง ม.1/1
 • เด็กชายญาณวัฒน์ นาคะมุกดาพันธ์ ม.1/1

รางวัลชมเชย กลุ่ม อ.บ.ต. 

 • เด็กชายธิปก อินทร์ใหม่ ม.1/1
 • เด็กชายกษิดิ์เดช เสือดำ ม.1/2
 • เด็กชายธนกฤต เจ๊ะซอ ม.1/2

รางวัลชมเชย กลุ่ม GLUP

 • เด็กชายปธานิน ขำเกื้อ ม.2/3
 • นายปัญญวัฒณ์ พัฒน์ทอง ม.2/3
 • เด็กชายนครา เพ็ชร์บุรี ม.2/4

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล