ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 บรรยากาศกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย 4 (ท22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พูดสื่อสารการค้นคว้า ในหัวข้อการพูดในโอกาสต่าง ๆ
ประกาศวันที่ 10 ม.ค. 2567     ภาพข่าวกลุ่มสาระภาษาไทย     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 82 ครั้ง


วันที่ 3-10 มกราคม 2567  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เห็นถึงความสำคัญของทักษะการพูด เนื่องจากทักษะการพูดเป็นทักษะการสื่อสารหนึ่งที่ทรงคุณค่า ต้องอาศัยกลวิธีเพื่อให้เกิดสุนทรียภาพในการสื่อสาร และเป็นทักษะที่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พึงมี จึงจัดกิจกรรมการพูดในโอกาสต่าง ๆ ประกอบด้วย การพูดอวยพรในงานมงคลสมรส การพูดอวยพรในงานวันเกิด การพูดอำลาและให้โอวาทในงานเกษียณอายุ การพูดแสดงความยินดีในงานรับตำแหน่งใหม่ และการพูดอวยพรและอนุโมทนาในพิธีอุปสมบท ในคาบเรียนรายวิชาภาษาไทย 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สอนโดยครูศิริชัย ไหมด้วง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย 4 (ท22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พูดสื่อสารการค้นคว้า ในหัวข้อการพูดในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกเขียนบทพูด ฝึกพูดตามโอกาสและวาระที่กลุ่มตนเองได้รับ เสริมสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดีในการพูด ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อนักเรียนจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นครูผู้สอนได้วิพากษ์วิจารณ์การพูด บุคลิกภาพ และการจัดกิจกรรมของนักเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล