ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 บรรยากาศการนำเสนอโครงร่างโครงงาน STEM ในรายวิชา STEM 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประกาศวันที่ 3 ม.ค. 2567     ภาพข่าวกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 82 ครั้ง


วันที่ 3 มกราคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม มีการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา STEM 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยให้นักเรียนนำเสนอโครงร่างโครงงาน STEM ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็นกรรมการผู้ทรงวุฒิในการวิพากษ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์  อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิรา แสงสุบัน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิตอล อาจารย์ ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์  และอาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ ผู้รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียน  ในการให้คำแนะนำ วิพากษ์โครงงานของนักเรียน สำหรับการพัฒนาและต่อยอดผลงาน พร้อมให้แรงบันดาลใจในการจัดทำโครงงานต่อไป

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล