ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรมการเรียนรู้สู่การบูรณาการ European Festival Exhibition 2023 ระดับชั้น ม.2 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม
ประกาศวันที่ 27 ธ.ค. 2566     ภาพข่าวกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 87 ครั้ง


วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คุณครูกชกร ชูสุข และคุณครูณัศรุฒน์ หลีหนุด จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การบูรณาการ European Festival Exhibition 2023 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ในรายวิชา อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Festival บูรณาการกับรายวิชา ส22181 ภูมิศาสตร์ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ท่องทวีปยุโรป โดยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ การใช้ภาษา โดยใช้ฐานองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ในประเด็นที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ ประชากร สังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการของผู้คนในประเทศนั้น ๆ เพื่อนำเสนอวัฒนธรรมและประเพณีสู่การจัดเทศกาลและวันสำคัญของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป “12 เดือน 12 เทศกาลในทวีปยุโรป” ผ่านการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน จำนวน 13 นิทรรศการ เป็นการส่งเสริม ให้นักเรียนได้วางแผนการทำงาน ออกแบบนิทรรศการ และกระบวนการทำงานเป็นทีมภายใต้การจัดการเรียนรู้   เชิงรุก (Active Learning) ในการนี้ กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักเรียนในที่สนใจเข้ามาร่วมชมนิทรรศการร่วมทำกิจกรรม และเล่นเกมตามนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องตาม ส.มทษ Smart เก่ง ดี และมีความสุข 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล