ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม จัดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ประกาศวันที่ 13 ธ.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 77 ครั้ง


วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 - 10.30 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานแนะแนวจัดกิจกรรม Road Show ณ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีนักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 95 คน กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมจัดกิจกรรม 7 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 คน คือ นางสาวพิมพ์ลภัส ทองสม , นางสาวพลอยวรินทร์ ทองแคล้ว , นางสาวไพลิน อินทรพันธ์ , นางสาวจิรสุตา แป้นโคตร , นางสาววรนิษฐา ชูเพชร นักเรียนศิษย์เก่า จำนวน 2 คน คือ นายสิรภพ นาคเกลี้ยง , เด็กหญิงนทิพัฒน์ วรรณโนทัย โดยมีครูผู้ควบคุมดูแล 3 คน ประกอบด้วย ครูวราลักษณ์ รัฐจักร , ครูศักสุดา แสงมณี , ครูณัศรุฒน์ หลีหนุด

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล