ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ครูและสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำเยาวชน สู้ภัยออนไลน์
ประกาศวันที่ 15 พ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 86 ครั้ง


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ครูศิริชัย ไหมด้วง ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน และตัวแทนสภานักเรียน จำนวน 4 คน คือ นางสาวณิชานาฏ  ทองอุบล นางสาวธมนวรรณ หนูเสน นางสาวณพสร ยืนยง และนายณภัชร์ อนุตรพันธุ์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำเยาวชน สู้ภัยออนไลน์ ณ ห้องประชุมโรงแรมศิวารอยัล พัทลุง ซึ่งจัดโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนา จากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้มีการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน ลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อหรือได้รับผลกระทบด้านลบจากการใช้สื่อที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งกระตุ้นให้สังคมทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งตัวแทนสภานักเรียนฯ ได้เรียนรู้เรื่องภัยคุกคามรูปแบบใหม่จากโลกออนไลน์ ภัยคุกคามทางเพศ การขอความช่วยเหลือและการแจ้งเมื่อตกเป็นเหยื่อ ตลอดจนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนการผลิตสื่อ คอนเทนต์ในโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล