ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 เข้าร่วมโครงการ เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือกลาง CERS Open House
ประกาศวันที่ 6 พ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 126 ครั้ง


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ "เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือกลาง CERS Open House" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.โชคชัย เหมือนมาศ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกล่าวต้อนรับ โดยโครงการดังกล่าวแบ่งเป็นกิจกรรมกลุ่ม 4 ฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 ห้องวิเคราะห์ทางเคมี
ฐานที่ 2 ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด
ฐานที่ 3 ห้องปฏิบัติการ Freeze Dryer
ฐานที่ 4 ห้องปฏิบัติการ Chromatography
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงงานและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 86 คน 

ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก : เพจสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล