ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์ และ ศิลปวัฒนธรรม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศวันที่ 22 ต.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 112 ครั้ง


ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม และ อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นางสาววราลักษณ์ รัฐจักร นายอนุสรณ์ เขียวทอง คุณครูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์ และ ศิลปวัฒนธรรม  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีการดูงาน 5 แหล่งดังนี้
- GUNDAM FACTORY Yokohama
- Shibaura Institute of Technology Junior and Senior High School
-  พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สมัยใหม่แห่งชาติ (MIraiKan)
-  Kawasaki Robostage
- ด้านงาน ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น วัดอะซะกุ ซะโตเกียวสกาย ทรี
จากความร่วมมือครั้งนี้ ทำให้คณะทำงานได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีทันสมัย การเปิดโลกทัศน์ที่เป็นประสบการณ์ตรงจากการได้ไปสัมผัสจริง ในการนำมาพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม ให้มีความเป็นชั้นนำ ที่ทันสมัย ต่อไป

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล