ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและบูรณาการการเรียนรู้
ประกาศวันที่ 16 ต.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 146 ครั้ง


วันที่ 16-21 ตุลาคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและบูรณาการการเรียนรู้  โดยมีกำหนดศึกษาดูงาน ดังนี้
วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีการวิจัยและค้นพบใหม่ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการและการอนุรักษ์  เช่น โครงกระดูกของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างเปลือกหอยต่าง ๆ ของไทย ชีววิทยาของผึ้งและแมลงชนิดต่าง ๆ ยังศึกษาแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร
วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ศึกษาดูงานและแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาแห่ล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้ง เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการFabrication Lab และระบบปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขั้นพื้นฐาน (ไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไม้) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ศึกษาดูงาน ณ หน่วยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานขั้นสูง มหาวิทยา ลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ศึกษาดูงาน ณ ศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล