ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2566
ประกาศวันที่ 5 ต.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 151 ครั้ง


วันที่ 5 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ) เป็นประธานกรรมการ และมีวาระสำคัญ
1) พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม
2) พิจารณา อนุมัติจ้างบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นพนักงานพิเศษ 
3) พิจารณา การขออนุมัติแผนอัตรากำลัง 5 ปี (พ.ศ. 2567 – 2571) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม
และร่วมการกำกับดูแลการจัดการศึกษา การกำหนดนโยบาย รวมทั้งสามารถบริหารงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และนโยบายของโรงเรียน ณ ห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล