ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 27 English Contest 27th ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
ประกาศวันที่ 15 ก.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 96 ครั้ง


วันที่ 15 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 27 English Contest 27th ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ซึ่งมีครูผู้ควบคุมดูแล ประกอบด้วย ครูกชกร ชูสุข และ Miss Natasha Louise Mann การมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ภรพนา  บัวเพชร์  รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน โดยมีรายละเอียดผลการแข่งขัน ดังนี้
1. ประเภททีม Quiz มัธยมศึกษาตอนต้น 1 ทีม (ชมเชยที่ 4)
เด็กหญิงนิธิพร  จิตเนียม
เด็กหญิงปัณณ์ชิฐาน์ เพชรรักษ์    
นางสาวปัณฑิกา ก้าวเจริญ    

2. ประเภทบุคคล Speech Contest มัธยมศึกษาตอนต้น 2 ราย (เข้าร่วม) 
เด็กหญิงณฐอร มากชิต
เด็กหญิงพิชามญธุ์ สมเจริญวัฒนา    

3. ประเภทบุคคล ข้อเขียน มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ราย (เข้าร่วม)
นางสาวณิชานาฏ ทองอุบล

4. ประเภททีม Quiz มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ทีม (เข้าร่วม)
นางสาวปุณยนุช รัตนบุรี
นางสาวกัลยกร คงประสิทธิ์    
นางสาวณัฐณิชา หนูสุวรรณ์  

5. ประเภทบุคคล Speech Contest มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ราย (เข้าร่วม)
นางสาวณพสร ยืนยง

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล