ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดลานแซะ จังหวัดพัทลุง
ประกาศวันที่ 5 ก.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 233 ครั้ง


เมื่อวันที่ 1- 2 กันยายน 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการกล่าวเปิดโครงการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครั้งนี้ นักเรียนได้เรียนรู้หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ การกำหนดจิต     การกำหนดรู้ กิจกรรมเดินจงกรมเพื่อฝึกสมาธิ การสวดมนต์ฯ  การทำวัตรเช้า และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น โดยมี พระครู ศาสนกิจจาทร เป็นผู้บรรยายพระธรรม ซึ่งเน้นการพัฒนานักเรียนใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
พัฒนากาย    = สุขภาพดี  มารยาทงดงามเรียบร้อย
พัฒนาสังคม  = ความประพฤติดี  รักษาศีล 5   เมตตากรุณา
พัฒนาจิตใจ   = มีสมาธิมั่นคง เข้มแข็ง อดทน
พัฒนาปัญญา = รู้เท่าทันในสถานการณ์ แก้ไขปัญหาได้

 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล