ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการทักษะการสื่อสารภายในครอบครัวด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
ประกาศวันที่ 25 ส.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 131 ครั้ง


วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมทักษะการสื่อสาร ภายในครอบครัวด้วยจิตวิทยาเชิงบวก สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 และสำหรับผู้ปกครองนักเรียนโดยเป็นกิจกรรมภายใต้เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง วสก4301 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กิจกรรมดังกล่าวมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายและจัดกิจกรรม Workshop ในหัวข้อจิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล การตั้งเป้าหมาย & การสร้าง Passion ในการใช้ชีวิต  เทคนิคการบริหารเวลาและการสร้างวินัยเชิงบวก จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 
1. อาจารย์หริรักษ์ แก้วกับทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานพัฒนาบุคลากร  บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. คุณจุฑารัตน์ ง่วนสน นักจิตวิทยา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 
3. คุณรัตนพร โพธิ์ทอง นักจิตวิทยา สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์ 
4. คุณธัญญาวดี ทิพย์วดีศิทธิ์ นักจิตวิทยาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์   

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://gofile.me/6YNX9/owY7CBmot

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล