ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศวันที่ 24 ส.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 106 ครั้ง


วันที่ 24 สิงหาคม 2566 คุณสินเทา บุญขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและคณะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้องสะเต็มศึกษา ในการนี้ อาจารย์ ดร. สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แนะนำโรงเรียน อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ รักษาการ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นงานวิชาการ หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และครูพิชชากร ตะนุสะ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นงานพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องภาษา  ห้องวิทย์ (หุ่นยนต์และปฎิบัติการ)  ห้องสังคมมีชีวิต และร่วมพูดคุยประเด็น Digital school ระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน โดยมีนายวทัญญู ชูประจิตต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ฝ่ายวิชาการเป็นผู้นำการอภิปราย

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล