ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 พิธีมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดในกิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2566
ประกาศวันที่ 11 ส.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 92 ครั้ง


โรงเรียนสาธิตขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2566 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 

การแข่งขัน ประเภท เต้น Tiktok คู่แม่ <<คลิปวีดีโอได้รับรางวัล>>
มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ 

เด็กหญิงชนกสุดา คงน่วม ม.1/2

รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงพัชญ์ชิสา สมประสงค์ ม.1/3

รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวเนียม  ม.2/2

มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ

นางสาวธันญ์ขวัญ ด้วงคง ม.6/1

การแข่งขัน ประเภท วาดภาพระบายสีเชิงสร้างสรรค์
มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงจิรฐา วรากรวรพงศ์ ม.3/2

รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงรชณีชล จันทร์นุสิทธิ์ ม.3/1

รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงอลิตา สุวรรณะ  ม.1/3

มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ

นายกฤตพิชญ์ อนุสุนัย ม.4/1

รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวสาวิตรี ชูสกุล ม.5/1

รองชนะเลิศอันดับ 2
นายชลพัตร เรืองสังข์  ม.5/1

การแข่งขัน ประเภท ประดิษฐ์การ์ดด้วยมือ
มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ

เด็กชายณัฐพนธ์ สังข์แสตมป์ ม.2/1

รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงภูริชญา เกลี้ยงเมือง ม.2/3

รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวเนียม  ม.2/2

มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ

นางสาวณัฐรดา เม่งช่วย ม.6/1

รองชนะเลิศอันดับ 1
นายกฤตพิชญ์ อนุสุนัย ม.4/1

การแข่งขัน ประเภท ร้องเพลงวันแม่
มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ

เด็กชายปรัญชัย ไหมศรีขาว ม.2/4

รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงอัญชิสา ช่วยเมือง ม.3/1 และ นางสาวแพรวา ทองทวี ม.3/2
รองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงณัชริญา สุขด้วง  ม.2/1

มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ

นายชนาธิป ช่วยเมือง ม.6/3 และ นายปุญญพัฒน์  ทองมาก ม.5/1

รองชนะเลิศอันดับ 1
นายสธรรดร จันรอดภัย  ม.6/1

รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวปวริศา ประตูใหญ่ ม.5/2 และ นางสาวอาสะน๊ะห์ หรนจันทร์  ม.5/2

บรรยากาศการแข่งขัน ประเภท ร้องเพลงวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2566

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล