ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 [หอพัก] นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมสาธิต (ธรรม) ดี อิ่มบุญ ณ วัดป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ประกาศวันที่ 9 ส.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 55 ครั้ง


วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการสาธิต (ธรรม) ดี อิ่มบุญ ประจำเดือนสิงหาคม เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและเพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ กล่อมเกลาให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ จัดขึ้นทุกวันพระ ณ วัดป่าพะยอม เวลา 07.00 – 08.00 น. ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม – 22 กันยายน 2566 โดยในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน มีกำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้
เดือนสิงหาคม
- วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
- วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566
- วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566
- วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566
เดือนกันยายน 2566
- วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
- วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566
- วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล