ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการ Math camp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้อง วสก 4301 ห้อง MF1200 และ บริเวณลานอเนกประสงค์
ประกาศวันที่ 8 ก.ค. 2566     ภาพข่าวกลุ่มสาระคณิตศาสตร์     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 62 ครั้ง


วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ Math camp ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้อง วสก 4301 ห้อง MF1200 และบริเวณลานอเนกประสงค์  โดยมีอาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้เกียรติเปิดกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรม Math camp เป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้วิธีหนึ่ง  ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทุก ๆ  ด้านที่ต้องการให้เกิดในตัวนักเรียน ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักปรับพฤติกรรมของตนให้เข้ากับหมู่คณะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  อีกทั้ง สามารถเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้เป็นอย่างดี กิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีครูปริญา โต๊ะขวัญและครูกนกณิศา เรืองวุฒิ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล