ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ผู้บริหาร ครู และสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการเยาวชนพลังร่วมและแนวร่วมจัดการน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก ณ ห้อง MF1200 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ประกาศวันที่ 5 ก.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 66 ครั้ง


วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ผู้บริหาร ครู และสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการเยาวชนพลังร่วมและแนวร่วมจัดการน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก ณ ห้อง MF1200 อาคารเรียนรวม 1มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งจัดกิจกรรมโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากองค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นสำคัญเนื่องในวันน้ำโลก พ.ศ. 2566 คือ “Accelerating Change” หรือ “เร่งการเปลี่ยนแปลง” โดยรณรงค์ให้ “Be the change you want to see in the world” หรือ “ร่วมกันเปลี่ยนแปลง สิ่งที่คุณ อยากเห็นในโลกใบนี้” ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ขยายผลให้เกิดกิจกรรมเยาวชนพลังร่วมและแนวร่วมจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

สภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมทั้งสิ้น 20 คน โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงความสำคัญ และประโยชน์ของน้ำ ตลอดถึงการจัดการน้ำดื่มน้ำใช้ให้สะอาด ปลอดภัย และช่วงบ่ายเป็นการทำกิจกรรมกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มได้ร่วมออกแบบโมเดลในการร่วมจัดการน้ำในรูปแบบต่าง ๆ กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนตระหนักถึงทรัพยากรที่สำคัญและเป็นทรัพยากรส่วนรวม นอกจากนี้ นักเรียนได้เรียนรู้และออกแบบวิธีการอนุรักษ์ ตลอดจนขยายผลต่อสู่เพื่อน ๆ และครอบครัวเพื่อให้ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าอย่างน้ำมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ต่อไป
 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล