ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2
ประกาศวันที่ 29 มิ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 58 ครั้ง


วันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน 8 คน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น 1 ใน 40 ทีมของพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา" โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกประกอบด้วย 

ทีมศรีธนญชัย ได้แก่ 

  • นางสาวณฐรักษ์ สว่างนิพันธ์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
  • นางสาวประกายทิพย์ กิจวิจิตร     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
  • นายภูริวัธ สุขบุญพันธ์         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูทวีสิน จิระนนทกร

ทีม Green Floral ได้แก่

  • นางสาวปุณยนุช รัตนบุรี        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  • นางสาวศิรภัสสร ชนะกาญ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  • นายจารุภัทร เงินมาก        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูจุฬาลักษณ์ จันทร์เกตุ

กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับมิตรภาพและความสนุกสนานแล้ว คณะครูและนักเรียนยังได้รับความรู้มากมาย เช่น  การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อทำความรู้จักกัน การเตรียมความพร้อมในการเขียนโครงการการเข้ากลุ่มเรียนรู้ 4 ด้าน ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้เรื่องพื้นฐานการ Production, Postproduction & Sound Mixing & Still Shot กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช การพบกับ "บุคคลต้นแบบ" นำเสนอองค์ความรู้ในหลากหลายด้าน และ Sharing Story เรื่องราวการทำงานจากประสบการณ์จริง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจจุดประกาย โดยยึดความชื่นชอบของนักเรียนเป็นฐานหรือปัญหาของชุมชน สังคมที่ต้องร่วมกันแก้ไขมาเป็นแนวทางในการนำเสนอโครงการ เป็นต้น

ขอขอบคุณภาพ เพจเด็กอวดทำดี
 

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล