ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะทางด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ STEM ศึกษา และ วิศวกรรม
ประกาศวันที่ 17 มิ.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 144 ครั้ง


วันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวนทั้งสิ้น 93 คน เข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะทางด้าน “วิทยาศาสตร์สุขภาพ” และ “STEM ศึกษา และ วิศวกรรม” ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แก้ปัญหาผ่านกระบวนการ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ตรงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์ อีกทั้ง เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ และค้นหาตัวเองในการเรียนระดับสูงขึ้น

โดยแบ่งฐานกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม  4 ฐานการเรียนรู้
กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ฐานความรู้ ที่ 1 กว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่
ฐานความรู้ ที่ 2 ปิดแฟ้มคดีเด็ด
ฐานความรู้ ที่ 3 นักสืบสายเลือด
ฐานความรู้ ที่ 4 เย็บแผล..กรรไกร ไหม Suture Su ใจ

กลุ่มที่ 2 stem ศึกษาและวิศวกรรม
ฐานความรู้ ที่ 1 การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เบื้องต้น
ฐานความรู้ ที่ 2 STEM : สเลอปี้
ฐานความรู้ ที่ 3 (อะไรก็) ออกแบบได้
ฐานความรู้ ที่ 4 STEM : แยกสี แยกสาร ธรรมชาติ

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://gofile.me/6YNX9/7fBxwraLg

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล