ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)
ประกาศวันที่ 31 พ.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 50 ครั้ง


วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ ดร. ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ และ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ณ ห้อง 18209 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

วัตถุประสงค์ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนานิสิตและบุคลากรให้มีทักษะด้านความฉลาดทางวัฒนธรรม (CQ: Cultural Intelligence) มีองค์ความรู้และเข้าใจในการเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการเรียนรู้ผ่านประเด็นทางสังคมโลก ตลอดจนเพื่อให้ตระหนักในความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรมในสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ขอขอบคุณ ภาพจากฝ่ายสื่อสารองค์กร

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล