ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศวันที่ 11 พ.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 75 ครั้ง


วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้อง MF 3306 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากนางสุนันทา สุวรรณะ และนางสาวพาฝัน บูรณธรรม ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา-สตูล เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning” ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนรู้บนหลักสูตรฐานสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ระบบการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล