ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศวันที่ 7 พ.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 94 ครั้ง


วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องเรียนรวม MF2200 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวต้อนรับ และรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ”ทางเธอ ทางฉัน ทางฝัน ทางเดียวกัน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ถัดมา อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ บรรยายในหัวข้อแนวทางการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ และอาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ บรรยายในหัวข้อแผนดำเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2566 หลังจากนั้นผู้ปกครองเข้าพบครูประจำชั้นตามห้องเรียนต่างๆ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจและเพื่อให้นักเรียนสาธิตฯ เรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้สโลแกน Smart S.TSU เก่งดีและมีความสุข

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล