ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ จัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศวันที่ 3 พ.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 83 ครั้ง


วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้สอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์ แเละเป้าหมายโรงเรียน ถัดมา อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ บรรยายชี้แจงแนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Workshop วิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินโรงเรียนสาธิตฯ และรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์และคุณครูผู้สอน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 51 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 2 คน ครูและบุคลากร โรงเรียนสาธิตฯ 30 คน อาจารย์มหาวิทยาลัย 19 คน

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล