ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ ประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กร จัดกำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศวันที่ 25 เม.ย. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 118 ครั้ง


วันที่ 25-26 เมษายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กร จัดกำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้อง MF1201 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยได้รับเกียรติ อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียน และผู้รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน บรรยายหัวข้อ "ลักษณะและสภาพแวดล้อมขององค์กร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ" และถัดมาเป็นการบรรยาย "การจัดทำโครงร่างองค์กร การกำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" โดย อาจารย์ ดร.ภรพนา บัวเพชร์ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลังจากกิจกรรมเป็นการ Workshop วิเคราะห์โครงร่างองค์กร กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์และตัวชี้วัด ต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิตฯ โดยมีบุคลากรและผู้บริหารเข้าร่วมทั้งหมด 37 คน

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล