ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 กิจกรรมตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 2/2565
ประกาศวันที่ 23 ก.พ. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 138 ครั้ง


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการตะลุยฐานชุมนุม ส.มทษ ซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงผลงานชุมนุมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งเป็นผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมของแต่ละชุมนุม ซึ่งในรายวิชาชุมนุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดระบบการเรียนแบบไขว้ ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ชุมนุมมากกว่า 1 ชุมนุมใน 1 ภาคการศึกษา
 

ชุมนุมที่จัดสอนในเทอมนี้ประกอบด้วย

 • Bakery สอนโดย นางวราภรณ์ เพชรแก้ว และ อาจารย์มหาวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    
 • ปันจักสีลัต สอนโดย นายณัฐพล ตั่นมี ฝ่ายกิจการนิสิต
 • วาดภาพตามจินตนาการ สอนโดย ครูทวีสิน จิระนนทกร    
 • เครื่องร่อนมหาสนุก สอนโดย นางสาวสลิลทิพย์ ศรีเงิน    
 • Makeup Artist สอนโดย นายณัศรุฒน์ หลีหนุด
 • Boxing สอนโดย Miss Natasha Louise Mann
 • เล่าประสบการณ์ผ่านรูปภาพ สอนโดย นายศิริชัย ไหมด้วง
 • Animation สอนโดย นางสาวปิยรัตน์ สุวรรณพงษ์    
 • Fun with Netflix สอนโดย นางสาวณัฐณิชา วังบุญคง
 • Hello China! สอนโดย Miss Xilin Yang และ Miss Ruiqin Li
 • E-Sport สอนโดย นายอนุสรณ์ เขียวทอง    
 • ROBOTIC สอนโดย นางสาววราลักษณ์ รัฐจักร    
 • ฟุตซอล สอนโดย นาย กฤตนันท์ นวลแก้ว
 • A-MATH สอนโดย นางสาวปริญา โต๊ะขวัญ    
 • เพื่อนที่ปรึกษา YC สอนโดย นางสาววรรณพัชร ชูทอง
 • BOARD GAME สอนโดย นางสาวกนกณิศา เรืองวุฒิ และนางสาวมนฤดี ดำเอี่ยม
 • travel in social สอนโดย นายพิชชากร ตะนุสะ    
 • ดนตรี สอนโดย นายศักสุดา แสงมณี
   

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล