ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 นักเรียน รร.สาธิตฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประกาศวันที่ 27 ม.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 55 ครั้ง


วันที่ 27 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมจำนวน 2 คน คือ นางสาวศุลีพร เนาวกูล ชั้น ม.5/2 และนางสาวณิชานาฏ ทองอุบล ชั้น ม.4/1 ซึ่งจุดประสงค์ในการเข้าร่วมครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมในเยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักในวิธีการออกเสียงภาษาไทยให้เป็นไปตามหลักการออกเสียง โดยนักเรียนผู้เข้าร่วมอบรมได้เทคนิคในการอ่านออกเสียงที่สามารถไปใช้ต่อยอดในการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมตัวที่จะเข้าร่วมการประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ของสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จะถึงนี้ โดยในการนี้มีครูผู้ควบคุมดูแลจำนวน 2 คน คือ ครูศิริชัย ไหมด้วง และครูกนกนิศา เรืองวุฒิ

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล