ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 ค่าย GLOBE S.TSU กิจกรรมการอบรม GLOBE Protocols สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศวันที่ 28 ม.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 109 ครั้ง


ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดค่าย GLOBE S.TSU กิจกรรมการอบรม GLOBE Protocols สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
วันที่ 1
ฐานการเรียนรู้เรื่องบรรยากาศ โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ และคุณนุรียา บินต่วน
ฐานการเรียนรู้เรื่องสิ่งปกคลุมดิน โดยมีวิทยากรคือ ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม คุณชามาดา ชัยเจริญ และคุณพันธสิทธิ์  โชคสวัสดิกร
วันที่ 2
ฐานการเรียนรู้เรื่องดิน โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี อ.ดร.ภูมิน นุตรทัต และคุณชามาดา ชัยเจริญ
ฐานการเรียนรู้เรื่องน้ำ โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ อ.ดร.ศิริพร ยอดทอง และ คุณพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร 
กิจกรรมทั้ง 2 วันทำให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับขบวนการทำงานวิจัย และเป็นนักวิจัยได้ในอนาคต

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด GoogleDrive

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล