ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โครงการ S.TSU ROBOTIC AND VOTECH COMPETITION ครั้งที่ 1
ประกาศวันที่ 24 ม.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 111 ครั้ง


ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ S.TSU ROBOTIC AND VOTECH COMPETITION ครั้งที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อนำหุ่นยนต์มาเป็นสื่อและเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเทคโนโลยี การนำความรู้เกี่ยวกับแมคคานิค ทางกลศาสตร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาบูรณาการกับสาระวิชาอื่น ๆ อีกมากมายในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้านเทคโนโลยีในการคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมนวัตกรรม เรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์ โดยมีรูปแบบกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • อบรมหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน LEGO MINOSTORMS EV3
 • อบรมการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว MICROCONTROLLER
 • แข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ระดับชั้น ม.ต้น
 • แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ระดับชั้น ม.ปลาย

กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับ ม.ต้น และ ม.ปลายสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ควบคุมการดูแลโดย ครูวราลักษณ์ รัฐจักร และ ครูอนุสรณ์ เขียวทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายวิชาคอมพิวเตอร์)
ผลแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ระดับชั้น ม.ต้น มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีมลุงเนเน่

 • ด.ช. ปุญญพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ ม.1/2
 • ด.ช. ญาณพล ยิ้มซ้าย ม.1/2
 • ด.ช. ชิษณุพงศ์  อุ่นชู   ม.1/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมโพนี่ล่าบัลลังก์

 • ด.ช. ธนวัฒน์ ภุมรินทร์  ม.1/2
 • ด.ช. ปะลาวุฒิ  บุญสนิท ม.1/2
 • ด.ช. ปัณณสิทธิ์   นาคปลัด  ม.1/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Powerpuffgirl

 • ด.ญ. กวิสรา  หนูวงศ์  ม.2/2
 • ด.ช.  รตินัยน์ เหมนุกูล ม.1/2
 • ด.ช.  พิชญุตม์ อ้นดำ  ม.1/2

รางวัลชมเชย ทีมนายช่างใหญ่

 • ด.ช. ปัญญวัฒณ์ พัฒน์ทอง  ม.1/3
 • ด.ช. ภคิน ชูคง   ม.1/3
 • ด.ช. ณฐกร ชนะสิทธิ์  ม.1/4

ผลแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ระดับชั้น ม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

 • นายภาณุพงศ์ จันทร์ลาม ม.5/1
 • นายธวัชชัย เรืองวุฒิ ม.5/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

 • นางสาวชุติโชค ณิชากรพงศ์ ม.5/2
 • นายริฟฮาน นกแอนหมาน ม.5/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 • นายกษิดิศ ชูส่งแสง ม.5/2
 • นายระวิภาส หลีวิจิตร ม.5/2

รางวัลชมเชย

 • นายกษิดิศ ชูส่งแสง ม.5/2
 • นายระวิภาส หลีวิจิตร ม.5/2
 • นายชัยพร เพชรศรี ม.4/1

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล