ส.มทษ 074-609667 , 074-609600 ต่อ 8800 , 095-432-6621          ไทย / EN / 中国


 โรงเรียนสาธิตฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2566
ประกาศวันที่ 17 ม.ค. 2566     ภาพข่าวกิจกรรม     โพสต์โดย นักวิชาการคอมฯ (วทัญญู)
จำนวนการรับชม 61 ครั้ง


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ) เป็นประธานกรรมการ และมีวาระสำคัญร่วมพิจารณา
1. การปรับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 
3. (ร่าง) หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พุทธศักราช 2567
และร่วมการกำกับดูแลการจัดการศึกษา การกำหนดนโยบาย รวมทั้งสามารถบริหารงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และนโยบายของโรงเรียน ณ ห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

ภาพกิจกรรม
กดแชร์ข้อมูล